Hlavní stránka NK Odbor doplňování fondů

Statistika domácí neperiodické produkce za rok 1999

Roční výkaz o neperiodických publikacích zpracovávaný každoročně Národní knihovnou ČR je určen pro oficiální statistické výkaznictví České republiky. Zasílán je především Českému statistickému úřadu a rezortnímu statistickému pracovišti, kterým je Informační a poradenské středisko pro místní kulturu. Současně stejné údaje představují knižní produkci České republiky ve Statistické ročence UNESCO.

Tabulky výkazu informují o neperiodických publikacích vydaných v České republice. Údaje jsou zpracovány podle dané metodiky a to na základě povinných výtisků, které Národní knihovna ČR získala v roce 1999.

Tabulka I.
Tituly neperiodických publikací podle tematických skupin
Tabulka II.
Neperiodické publikace podle jazyka vydání
Tabulka III.
Neperiodické publikace - překlady z jiných jazyků

Přírůstek domácí literatury za rok 1999

Přírůstek zahraniční literatury za rok 1999

V údajích nejsou zahrnuty přírůstky Slovanské knihovny a odboru knihovnictví

Neperiodická literatura - celkem 11 314 k.j.

tištěné dokumenty 9 980 k.j. netištěné dokumenty 1 334 k.j.
z toho:
výměna
dary
nákup

5 087 (45,0%)
2 907 (26,0%)
1 986 (17,5%)

mikrodokumenty
diskety, zvukové a video záznamy
CD-ROM

1 049 (9,0%)
113 (1,0%)
172 (1,5%)

1 Rozbor celkového přírůstku zahraniční literatury
1.1 Rozložení celkového přírůstku podle zemí
1. 2 Rozložení celkového přírůstku podle oborů
1.3 Rozložení celkového přírůstku podle určení

2 Výměna - 5 087 k.j.
Výměnné kontakty byly uddržovány s 295 partnery v 57 zemích.
2. 1 Rozložení výměnných kontaktů podle zemí
2. 2 Rozložení přírůstku získaného výměnou podle zemí
2. 3 Rozložení přírůstku získaného výměnou podle oborů

3 Dary - 2907 k.j.
3. 1 Rozložení přírůstku získaného darem podle země původu díla
3. 2 Rozložení přírůstku získaného darem podle oborů

4 Nákup - 1986 k.j.
4.1 Rozložení přírůstku získaného nákupem podle zemí
4.2 Rozložení přírůstku získaného nákupem podle oborů

5 Netištěné dokumenty (kromě CD-ROM) - 1 162 k.j.
5.1 Rozložení přírůstku netištěných dokumentů podle země původu díla
5. 2 Rozložení přírůstku netištěných dokumentů podle oborů

6 CD-ROM (včetně bibliografických a nakladatelských databází) - 172 titulů
6.1 Rozložení přírůstku CD-ROM podle země původu díla
6.2 Rozložení přírůstku CD-ROM podle oborů

Periodický tisk

Metodické vysvětlivky
Výkaz je sestaven v návaznosti na Revidované doporučení týkající se produkce a distribuce knih, novin a časopisů, přijaté na 23. zasedání Generální konference UNESCO v roce 1985. Týká se všech tištěných neperiodických publikací dle zákona č. 37/95 Sb., které byly v daném roce vydány v ČR a jsou dostupné veřejnosti.

Nezahrnují se publikace pro reklamní účely, tj. např. obchodní katalogy, prospekty, obchodní, průmyslové a turistické reklamy, nabídkové publikace zboží a služeb, jízdní řády, ceníky, telefonní seznamy, programy divadelních aj. pořadů, stanovy společností, kalendáře, mapy apod.

Zahrnují se i státní publikace, tj. publikace vydané veřejnou správou aj. kromě těch, určených pouze pro zahraniční distribuci, školní učebnice, vysokoškolská skripta, přetisky částí knih nebo periodik už publikovaných, pokud mají vlastní titul, stránkování a pokud tvoří samostatné dílo, publikace, které jsou součástí série, ale které tvoří oddělenou bibli ografickou jednotku, ilustrovaná díla, jako jsou soubory tisků, reprodukcí uměleckých děl, kreseb apod., pokud tvoří kompletní stránkované svazky a jsou doplněny alespoň stručným vysvětlujícím textem, obrázkové knihy pro děti, komiksy apod.

Kniha je neperiodická publikace o alespoň 49 stránkách, brožura je neperiodická publikace o 5 až 48 stránkách.
Údaje byly zpracovány na základě povinných výtisků neperiodických publikací zaslaných vydavateli do Národní knihovny ČR v uvedeném roce.


Předchozí stránka Obsah Další stránka